ALLMÄNNA VILLKOR DOMETIC.COM

1 Allmänt

1.1 Dessa allmänna villkor (“Allmänna Villkor”) gäller för beställningar avseende produkter inklusive reservdelar (”Produkter”), som görs av företag och/eller konsumenter (”Dig”/”Du”) via dometic.com (”Dometic Online”) för leverans inom Sverige. Ytterligare produktinformation och information om gällande garantier (inklusive produktspecifikationer) återfinns på Dometic Online´s produktsida.

 

1.2 Bolagsinformation (“Dometic”)

Dometic Scandinavia AB

Gustaf Melins Gata 7

SE-421 31 VÄSTRA FRÖLUNDA

 

Kontaktinformation till kundtjänst:

Telefonnummer: +46 31 734 11 00

E-post: sales@dometic.se

1.3 Genom att kryssa i rutan ”Jag godkänner” i kassan och skicka beställningen godkänner och samtycker du till att vara bunden av dessa Allmänna Villkor. Vänligen se till att Du har läst och förstått de Allmänna Villkoren innan Du gör din beställning. Andra villkor för användningen av Dometic Online, så som de allmänna användarvillkoren för webbplatsen, hantering av personuppgifter sekretessmeddelanden och cookiemeddelanden, gäller också vid användande av Dometic Online. Dessa Allmänna Villkor ska gälla och äga företräde, i förekommande fall, framför andra versioner av de Allmänna Villkoren och framför motstridiga dokument.

1.4 Genom att acceptera dessa Allmänna Villkor bekräftar Du att Du är minst 18 år gammal eller i myndig ålder att ingå ett bindande avtal med Dometic.

1.5 Dometic förbehåller sig rätten att när som helst och utan förvarning ändra de Allmänna Villkoren genom att lägga upp en ny version av dem på Dometic Online. En sådan ändring påverkar emellertid inte beställningar som har lagts innan de ändrade villkoren meddelas via Dometic Online.

2 Beställning av Produkter

2.1 Produkter beställs och avtalet för inköp av Produkter ingås enligt följande process:

(i) När produkterna har valts läggs beställningen genom att gå vidare till kassan. I kassan på Dometic Online vägleds Du genom en serie instruktioner. Du godkänner att din beställning innebär en betalningsskyldighet för Produkterna i din beställning. Du godkänner också att det inte finns något bindande avtal mellan Dig och Dometic förrän beställningen godkänts av Dometic. Dometic strävar efter att tillhandahålla alla beställda Produkter, men det står Dometic fritt att av valfri anledning inte godkänna din beställning, bl.a. om Produkterna inte längre är tillgängliga.

(ii) En beställningsbekräftelse skickas via e-post med information om Produkterna som Du har beställt. Spara beställningsnumret och datumet för framtida referens. Beställningsbekräftelsen bekräftar att Dometic har tagit emot din beställning, men utgör inte en orderbekräftelse eller ett beställningsgodkännande från Dometic. Du kan makulera eller uppdatera beställningen tills Dometic skickar en orderbekräftelse (se nästa punkt).

(iii) När beställningen har behandlats och godkänts av Dometic och produkten är redo att levereras skickar Dometic ett meddelande med orderbekräftelse till dig via e-post, sms eller telefonsamtal. Vid mottagandet av orderbekräftelse ingås avtalet om köp av Produkten/Produkterna.

Faktisk leverans av din beställning sker emellertid i enlighet med vad som anges i avsnitt 4.3.

Om en Produkt som beställts inte finns i lager (däribland om det beställda antalet delvis inte finns i lager) kontaktar Dometic Dig så att du antingen kan makulera beställningen eller, om Produkten förväntas återkomma i lager, låta beställningen ligga kvar.

När Dometic har godkänt din beställning i enlighet med vad som beskrivits ovan, kan Du inte längre ändra din beställning om inte Dometic särskilt godkänner detta.

När Dometic har godkänt din beställning i enlighet med vad som beskrivits ovan kan Du inte avbryta din beställning, förutom i enlighet med dina lagstadgade rättigheter gällande ångerrätt och force majeure.

3 Leverans

3.1 Dometic skickar produkterna enligt det leveransalternativ som valts i kassan.

3.2 Leveransdatumen är ungefärliga och kan inte garanteras. Om inte Produkterna är tillgängliga inom dessa uppskattade leveranstider eftersträvar Dometic att informera Dig om det via kontaktuppgifterna som lämnats. Om produkterna inte är tillgängliga i beställt antal kan Du välja ett lägre antal och makulera återstående beställt antal eller att makulera beställningen i sin helhet.

3.3 Äganderätten av Produkterna övergår till Dig först efter att full betalning erlagts, oavsett Produkternas leveransdatum. Leveransen är slutförd när Dometic levererat produkterna till adressen som uppgetts. Om ingen är tillgänglig på leveransadressen vidtas rimliga åtgärder för att försöka verkställa leveransen. Du accepterar att ersätta Dometic för eventuella extra frakt- och expeditionskostnader till följd av din underlåtenhet att ta emot leveransen i enlighet med de avtalade leveransvillkoren.

4 Priser, Fraktkostnader och Betalning

4.1 Priserna som gäller på de beställda produkterna anges på Dometic Online och bekräftas i orderbekräftelsen. Alla priser på Dometic Online visas i lokal valuta inklusive moms (i tillämpliga fall), men exklusive avgifter för frakt och expediering (dessa läggs till på varorna och specificeras innan dessa Allmänna Villkor godkänns).

4.2 Även om Dometic försöker säkerställa att alla priser på Dometic Online är korrekta kan fel inträffa (t.ex. av tekniska skäl så som nätverksfel, överföringsfel osv.). Om Dometic upptäcker ett fel i priset på produkter som beställts informerar Dometic Dig så snart som möjligt och ger Dig möjlighet att bekräfta beställningen till rätt pris eller att makulera din beställning.

4.3 Tillgängliga valbara betalningsmetoder visas i kassan på Dometic Online. Ditt kredit- eller betalkort debiteras och banköverföringen genomförs när beställningen har godkänts. Produkterna skickas när kredit- eller betalkortet har debiterats eller betalningen har mottagits.

4.4 Genom att lägga en beställning via Dometic Online bekräftar Du att betalningsuppgifterna som lämnas med beställningen är giltiga och korrekta samt att Du har behörighet att använda kredit- eller betalkortet för betalningen.

5 Ångerrätt för Konsumenter

5.1 Om Du beställer Produkter i egenskap av konsument (enligt gällande lag om distansavtal (2005:59)) har Du rätt att, utan att uppge skäl, ångra din beställning när som helst upp till 14 dagar efter att Produkterna mottagits. För att utöva ångerrätten får Du en ångerblankett tillsammans med din beställningsbekräftelse som Du behöver fylla i och skicka till Dometic, eller så kan Du på annat sätt informera Dometic om ditt beslut i ett skriftligt meddelande. För att uppfylla tidsfristen behöver Du skicka ångermeddelandet till Dometic’s kundtjänst senast den fjortonde dagen efter att Du mottagit din beställning. Du kan också få information om hur processen går till från Dometic’s kundtjänst.

5.2 Om betalning har gjorts sker återbetalning snarast, senast 14 dagar efter att ditt ångermeddelande har tagits emot av Dometic. I den utsträckning det är möjligt kommer Dometic att återbetala genom samma metod som användes vid köpet. Dometic ersätter Dig inte för fraktkostnader i samband med returnering av Produkter till Dometic. Om möjligt ska Produkterna returneras i originalförpackningen. Om inte det är möjligt måste Produkterna paketeras ordentligt för returfrakten.

5.3 Vid värdeminskning på någon av de returnerade Produkterna som beror på användning av Produkten/Produkterna, utöver vad som krävs för att inspektera dem, kan Dometic göra ett motsvarande avdrag från den eventuella återbetalningen till Dig.

6 Inspektion, Installation och Användning

6.1 Vid leveransen uppmanas Du att inspektera Produkterna och kontrollera om de har skadats under transporten eller har uppenbara defekter. Sådana skador eller defekter ska meddelas till Dometic’s kundtjänst utan dröjsmål, men senast inom fem (5) arbetsdagar efter leveransen.

6.2 Du ansvarar för att Produkterna som du har köpt på Dometic Online installeras och används på ett korrekt sätt. För att få korrekt vägledning ska instruktionerna på Produkternas förpackningar och relevanta användar-, produkt- och installationshandböcker från Dometic alltid läsas, dessa återfinns på http://manuals.dometic.com/.

6.3 Reservdelar som köps på Dometic Online måste alltid installeras och användas i enlighet med relevanta användar- och installationshandböcker till den produkt i vilken Du avser att installera och använda reservdelarna.

7 Garanti och Reklamation för Konsumenter

7.1 Som konsument har Du enligt svensk lag tre års reklamationsrätt om din Produkt är felaktig eller avviker från vad som avtalats. Det innebär att du kan reklamera fel på din vara som fanns vid köpet men som kanske visar sig först senare. Ett fel som beror på vanvård, olyckshändelse eller motsvarande i enlighet med 8.1 nedan ansvarar dock inte Dometic för. Om du vill åberopa reklamationsrätten av en felaktig vara ska du meddela till Dometic’s kundtjänst så snart du upptäcker felet. Reklamationen måste göras inom skälig tid efter det att du märkte felet eller borde ha märkt felet.

7.2 Produkterna kan också omfattas av garantier lämnade av tillverkaren i enlighet med de villkor som i sådant fall medföljer Produkten.

7.3 Med undantag för ovanstående och i den utsträckning som tillåts enligt gällande lag friskriver sig Dometic från alla uttryckliga och underförstådda garantier, inklusive men inte begränsat till underförstådda garantier om säljbarhet, tillfredsställande kvalitet, lämplighet för ett visst ändamål samt tillförlitlighet eller tillgänglighet.

8 Ansvarsbegränsning och Force Majeure

8.1 Dometic’s totala ansvar enligt dessa Allmänna villkor i samband med en enskild beställning är begränsat till priset som Du har betalat till Dometic för den beställningen. Dometic har inte något ansvar för indirekta, särskilda, oförutsedda skador, följdskador eller förluster. Dometic tar inget ansvar för anspråk till följd av (a) felaktig eller icke avsedd installation, montering, skötsel, användning eller reparation av Produkterna utförd av Dig eller tredje part, (b) användning eller installation av reservdelar i Produkten som inte är original eller avsedda för Produkten och inte köpts från Dometic eller (c) normalt slitage, för sådana anspråk bärs alla uppkomna kostnader av Dig eller tredje part.

Observera att användning, installation eller skötsel som inte utförs på det sätt som krävs kan orsaka personskador och/eller produktskador.

8.2 Ansvarsbegränsningen i avsnitt 8.1 ska inte gälla vid bedrägeri, grov vårdslöshet eller avsiktlig försummelse av Dometic, och Dometic begränsar inte på något sätt sitt ansvar för dödsfall eller personskada som har orsakats av vårdslöshet. Dessutom ska inget i dessa Allmänna Villkor på något sätt undanta konsumentens lagstadgade rättigheter.

8.3 Dometic ansvarar inte för underlåtenhet att fullgöra, eller fördröjning i fullgörelsen av, någon av sina skyldigheter enligt dessa Allmänna Villkor som rör händelser utanför dess rimliga kontroll, däribland brand, översvämning, extremt väder, explosioner, krig (oavsett om det har förklarats eller inte), terroristhandlingar, arbetskonflikter (oavsett om dess anställda är inblandade eller inte), handlingar av lokala myndigheter, staten eller andra behöriga myndigheter eller andra force majeure-händelser i enlighet med gällande lag.

9 Gällande lag; Tvistlösning

9.1 Om inte annat skriftligen avtalats, ska dessa Allmänna Villkor och avtal som sluts med tillämpning av dessa Allmänna Villkor, regleras av svensk lag utan hänsyn till lagvalsregler. Förenta nationernas konvention angående avtal om internationella köp av varor eller den svenska Köplagen (1990:931) äger inte tillämpning.

9.2 Oaktat 9.1 ska, om Du är konsument, dessa Allmänna Villkor regleras av lagarna i jurisdiktionen där Du är bosatt, utan hänsyn till dess lagvalsregler.

9.3 Tvister som uppstår i anledning av dessa Allmänna Villkor ska slutligt avgöras genom skiljedom enligt Reglerna för Förenklat Skiljeförfarande för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut. Skiljeförfarandets säte ska vara Stockholm, Sverige. Språket för förfarandet ska vara svenska. Skiljeförfaranden som genomförs med anledning härav, däribland information som lämnas ut och beslut samt skiljedomar som görs eller tillkännages under förfarandet, hålls strikt konfidentiella.

9.4 Oaktat avsnitt 9.3 ska, om Du är konsument, alla tvister, sakframställningar och anspråk som uppkommer på grund av eller i samband med dessa villkor avgöras av domstolarna i landet där Du är bosatt. Tvister kan också hänskjutas till Allmänna reklamationsnämnden (ARN), Box 174, 101 23 Stockholm, www.arn.se. Allmänna reklamationsnämnden är en godkänd nämnd för alternativ tvistlösning och lyder under Direktiv 2013/11/EU om alternativ tvistlösning vid konsumenttvister.