Regulamin sprzedaży na stronie internetowej DOMETIC.COM

 

1 Wstęp

1.1 Niniejszy regulamin sprzedaży na stronie internetowej pod adresem dometic.com („Regulamin”) zawiera postanowienia i warunki dotyczące oferowania i dostarczania produktów, w tym części zamiennych („Produkty”) zamawianych przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą i/oraz konsumentów („Ty”, „Klient”) przy wykorzystaniu strony internetowej Dometic pod adresem dometic.com („Dometic Online”), które są dostarczane na terytorium Polski. Dodatkowe informacje o produktach oraz informacje o warunkach gwarancji (również specyfikacja produktów) są dostępne na stronach poszczególnych produktów na Domestic Online.

1.2 Informacje o spółce (“Dometic”)

Dometic Poland Sp. z o.o.

  1. Puławska 435A

02-801 Warszawa

Numer w rejestrze przedsiębiorców: 374897

Organ prowadzący rejestr: Sąd Rejonowy dla m. stoł. Warszawy w Warszawie Wydział XIII Gospodarczy – Krajowy Rejestr Sądowy

Numer identyfikacji podatkowej: 1080009764

Informacje kontaktowe do Obsługi Klienta:

Numer telefonu: +48 22 414 32 00

Adres e-mail: cs@dometic.pl

1.3 Zaznaczając opcję “Zgadzam się” w okienku podczas procesu zakupowego i składając zamówienie, akceptujesz treść i zgadzasz się na obowiązywanie niniejszego Regulaminu. Przed złożeniem zamówienia, należy upewnić się, że przeczytałeś i rozumiesz treść niniejszego Regulaminu. Inne dokumenty, które są dostępne w Dometic Online, takie jak Regulamin Korzystania ze Strony Internetowej Dometic, jak również Polityka Prywatności oraz Polityka Plików Cookies mają także zastosowanie do Twojego korzystania z Dometic Online oraz złożonego zamówienia.

1.4 Akceptując niniejszy Regulamin, potwierdzasz, że masz ukończone osiemnaście lat oraz posiadasz zdolność do czynności prawnych w zakresie wystarczającym do zawarcia wiążącej umowy z Dometic.

1.5 Niniejszy Regulamin może być co jakiś czas zmieniany. Wersja Regulaminu, która ma zastosowanie do Twojego zamówienia, jest wersją dostępną na Dometic Online w momencie, w którym złożyłeś swoje zamówienie. Dodatkowo, wersja Regulaminu, która ma zastosowanie do Twojego zamówienia zostanie przesłana do Ciebie w wiadomości e-mail, w formacie PDF, razem z potwierdzeniem złożenia zamówienia.

2 Zamawianie produktów

2.1 Produkty są zamawiane i umowa sprzedaży Produktów jest zawierana zgodnie z poniżej opisanym procesem:

(i) Po wybraniu odpowiednich Produktów możesz złożyć swoje zamówienie poprzez przejście do płatności. Przez proces płatności zostaniesz pokierowany przez instrukcje wyświetlane na Dometic Online. Składając zamówienie akceptujesz, że skutkuje ono powstaniem obowiązku zapłaty za zamówione Produkty. Złożenie zamówienia stanowi jedynie ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamówionych produktów, a wiążące zobowiązanie umowne powstanie dopiero gdy Twoja oferta zostanie zaakceptowana przez Dometic. Pomimo tego, że Dometic podejmuje wszelkie starania, aby dostarczać zamówione Produkty, Dometic może nie zaakceptować złożonej przez Ciebie oferty z ważnych powodów, takich jak brak dostępności zamówionych Produktów.

(ii) Następnie otrzymasz wiadomość e-mail zawierającą potwierdzenie złożenia zamówienia wraz z opisem Produktów, które zostały przez Ciebie zamówione. Zalecamy weryfikację danych zawartych w otrzymanym potwierdzeniu zamówienia w celu upewnienia się, że odpowiada ono faktycznie złożonemu przez Ciebie zamówieniu. W przypadku wykrycia niezgodności niezwłocznie anuluj lub zmień swoje zamówienie. Numer oraz datę zamówienia należy zachować, ponieważ te dane mogą być niezbędne na kolejnym etapie. Potwierdzenie złożenia zamówienia potwierdza jedynie, że Dometic otrzymało Twoją ofertę i nie potwierdza przyjęcia zamówienia do realizacji lub przyjęcia oferty przez Dometic. Możesz w dalszym ciągu anulować lub zmienić swoje zamówienie dopóki Dometic nie prześlę do Ciebie potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji (zgodnie z Punktem 2.1 (iii) Regulaminu). Anulowanie lub zmiana Twojego zamówienia jest możliwa poprzez bezpośredni kontakt z biurem obsługi klienta z wykorzystaniem danych kontaktowych wskazanych w ust. 1.2 Regulaminu.

(iii) W chwili gdy Twoje zamówienie zostanie sprawdzone oraz zaakceptowane przez Dometic, a Twoje Produkty będą gotowe do wysyłki, Dometic prześle do Ciebie potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji poprzez wiadomość e-mail lub wiadomość SMS.

W momencie otrzymania potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji, ma miejsce zawarcie umowy sprzedaży Produktów. Rzeczywista wysyłka Produktów będzie miała miejsce dopiero w momencie wskazanym w Ust. 4.3 Regulaminu. Jeśli Produkt, który zamówiłeś nie jest dostępny na stanie (również w sytuacji gdy jedynie część zamówionych Produktów nie znajduje się na stanie), Dometic skontaktuje się z Tobą i umożliwi Ci anulowanie Twojego zamówienia lub jego utrzymanie w sytuacji, gdy oczekiwane jest, że Produkt będzie dostępny.

Po potwierdzeniu i zaakceptowaniu zamówienia przez Dometic, zgodnie z warunkami wskazanymi powyżej, Twoje zamówienie nie może zostać zmienione, chyba, że Dometic wyrazi na taką zmianę zgodę.

Po potwierdzeniu i zaakceptowaniu zamówienia przez Dometic, zgodnie z warunkami wskazanymi powyżej, Twoje zamówienie nie może zostać anulowane, oprócz sytuacji która polega na skorzystania z konsumenckiego prawa odstąpienia od umowy, opisanego w Punkcie 5 Regulaminu lub w sytuacji wystąpienia siły wyższej.

3 Dostawa

3.1 Dometic zrealizuje dostawę zamówionych przez Ciebie Produktów, korzystając z metody dostawy, która została przez Ciebie wskazana podczas składania zamówienia.

3.2 Podane daty wysyłki i dostawy są jedynie szacunkowe i nie są gwarantowane. Jeśli Produkty nie będą dostępne podczas wskazanych terminów dostawy, Dometic poinformuje Cię o tym korzystając z danych kontaktowych, które zostały przez Ciebie podane. Jeśli Produkty nie będą dostępne w zamawianej ilości, będziesz mógł zdecydować, czy chcesz otrzymać mniejszą ilość zamówionych Produktów i anulować zamówienie w pozostałym zakresie lub anulować swoje zamówienie w całości.

3.3 Prawo własności do zamówionych Produktów przejdzie na rzecz zamawiającego z momentem zapłaty ich ceny w całości. Dostawa będzie uznana za dokonaną w momencie doręczenia Produktów przez Dometic pod adresem, który został przez Ciebie wskazany. W sytuacji, gdy pod Twoim adresem, nie będzie znajdowała się żadna osoba, która będzie w stanie odebrać zamówienie, podjęte zostaną rozsądne działania, aby spróbować zrealizować dostawę.

4 Ceny, koszty dostawy i płatność

4.1 Odpowiednie ceny poszczególnych Produktów są wskazane w Dometic Online oraz w potwierdzeniu złożenia zamówienia. Wszystkie ceny na Dometic Online są wyświetlane w lokalnej walucie i zawierają w sobie kwotę podatku VAT (tam, gdzie jest ona należna), ale nie zawierają w sobie kosztów dostawy czy przeładunku (zostaną one dodane do kosztów Twojego zamówienia i wyszczególnione przed złożeniem zamówienia).

4.2 Pomimo tego, że Dometic dokłada wszelkich starań, aby upewnić się, że wszystkie ceny wskazane na Dometic Online są prawidłowe, nie można wykluczyć powstania błędów (np. ze względów technicznych, takich jak usterki sieci czy błędy przy transmisji itd.). Jeśli Dometic odkryje błąd w wskazaniu ceny Produktów, które zostały przez Ciebie zamówione, Dometic poinformuje Cię o tym tak szybko jak to jest możliwe oraz umożliwi Ci potwierdzenie zamówienia w odpowiedniej cenie lub jego anulowanie.

4.3 Podczas procesu składania zamówienia na Dometic Online, zostaną Ci przedstawione dostępne metody płatności, z których możesz wybrać metodę, z której chcesz skorzystać. Twoja karta kredytowa lub karta debetowa zostaną obciążone, a przelew bankowy zostanie zrealizowany po akceptacji Twojego zamówienia. Zamówione Produkty zostaną wysłane po tym jak karta debetowa lub kredytowa zostanie obciążona lub gdy płatność zostanie otrzymana.

4.4 Składając zamówienie poprzez Dometic Online, potwierdzasz, że wszelkie dane dotyczące płatności, które zostały podane przez Ciebie w Twoim zamówieniu są prawidłowe, a Ty jesteś osobą autoryzowaną do tego, aby korzystać z podanej karty debetowej lub kredytowej w celu dokonania płatności.

5 Prawo odstąpienia od umowy dla konsumentów

5.1 Jeśli zamówiłeś Produkty jako konsument (zgodnie z przepisami dotyczącymi uprawnień konsumenckich), masz prawo, bez podawania jakiejkolwiek przyczyny, do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od momentu otrzymania Produktu. W celu skorzystania z uprawnienia do odstąpienia od umowy, powinieneś złożyć Dometic oświadczenie o odstąpieniu od umowy poprzez wysłanie oświadczenia pocztą tradycyjną na adres wskazany w Punkcie 1.2 lub poprzez wysłanie oświadczenia o odstąpieniu pocztą elektroniczną na adres wskazany w Punkcie 1.2 . Aby zmieścić się we wskazanym terminie, oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno zostać przesłane nie później niż 14 dnia od momentu otrzymania Produktu. Informacje o procedurze zwrotów Produktów otrzymasz od obsługi klienta Dometic. Wzór formularza odstąpienia stanowi Załącznik do niniejszego Regulaminu.

5.2 Niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu dostarczonego drogą elektroniczną prześlemy Ci potwierdzenie otrzymania oświadczenia na trwałym nośniku. Jeśli jakiekolwiek płatności zostały wcześniej zrealizowane zostaną one Tobie niezwłocznie zwrócone, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez Dometic, za pośrednictwem tej samej metody płatności, która została przez Ciebie użyta, aby zapłacić za Produkty. Dometic nie zwróci Ci kosztów związanych ze zwrotem Produktów do Dometic. Jeśli jest to możliwe, prosimy aby Produkty były zwracane w oryginalnym opakowaniu, ale jeśli nie będzie to możliwe, powinieneś upewnić się, że spakujesz zwracane Produkty w sposób który umożliwi ich bezpieczny transport.

5.3 Jeśli nastąpi zmniejszenie wartości jakiegokolwiek zwracanego Produktu, za które ponosisz odpowiedzialność i które jest wynikiem korzystania z Produktów w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia ich charakteru, cech i funkcjonowania, Dometic będzie miało prawo do potrącenie z kwoty zwrotu wykonywanego na Twoją rzecz kwoty która odpowiada zmniejszeniu wartości zwracanego Produktu.

6 Inspekcja, instalacja i użytkowanie

6.1 Po odebraniu odbieraniu Produktu powinieneś niezwłocznie zbadać Produkty i zweryfikować czy nie zostały one uszkodzone podczas wysyłki oraz nie zawierają bezpośrednio widocznych ubytków. Wszelkie takie uszkodzenia lub ubytki powinny zostać niezwłocznie zgłoszone do obsługi klienta Dometic.

6.2 Za prawidłową instalację i używanie Produktów zakupionych za pośrednictwem Dometic Online odpowiada Klient. W celu uzyskania porad  tym zakresie, powinieneś za każdym razem przeczytać i kierować się instrukcjami wskazanymi na opakowaniach Produktów oraz odpowiednimi informacjami Dometic o Produkcie i jego użytkowaniu, a także instrukcjami instalacji, które są dołączone do Produktów, a do których dostęp znajduje się również pod adresem http://manuals.dometic.com/.

6.3 Części zamienne, które zostały przez Ciebie zakupione przez Dometic Online powinny za każdym razem zostać zainstalowane i używane zgodnie z odpowiednimi instrukcjami użytkownika Dometic oraz instrukcją instalacji konkretnego Produktu, w którym zamierzasz zainstalować lub używać części zamienne.

7 Ustawowe uprawnienia konsumenta i gwarancja

7.1 Jeśli zamówiłeś Produkty jako konsument przysługują Ci ustawowe uprawnienia (takie jak rękojmia za wady rzeczy sprzedanej) jeśli Produkty, które zostały do Ciebie dostarczone nie są zgodne z przedstawioną specyfikacją (w zakresie w jakim została wskazana również w niniejszym Regulaminie). W przypadku roszczeń z tytułu rękojmi, Dometic będzie odpowiedzialny jeśli wada została stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu dostarczenia Produktów. Oznacza to, że w sytuacji wady w zakupionych Produktach możesz złożyć reklamacje, o ile wada Produktów istniała w momencie dokonywania zakupu, nawet jeśli stała się widoczna w późniejszym okresie. Jeśli chcesz skorzystać z roszczeń z tytułu rękojmi, po tym jak odkryjesz wadę Produktu powinieneś skontaktować z obsługą klienta Dometic.7.2 Produkty mogą być również objęte gwarancją producenta, zgodnie z warunkami tej gwarancji, które zostały wskazane na karcie gwarancyjnej, która może być dołączona do Produktu.

7.3 Za wyjątkiem sytuacji wskazanych powyżej i w najszerszym prawnie możliwym zakresie dopuszczonym przez obowiązujące przepisy prawa, Dometic wyłącza jakąkolwiek wyrażoną wprost lub dorozumianą odpowiedzialność za jakość Produktów, w szczególności wyłącza odpowiedzialność z tytułu rękojmi, nie udziela żadnych gwarancji na sprzedawane Produkty, zwłaszcza w zakresie gwarancji co do przydatności handlowej Produktów, ich zadowalającej jakości, przydatności w określonym celu, niezawodności czy ich dostępności.

7.4 Reklamacje związane z zakupami Produktów za pośrednictwem Dometic Online mogą być składane do biura obsługi klienta Dometic, którego informacje kontaktowe zostały wskazane w Punkcie 1.2 niniejszego Regulaminu. Jeśli dokonałeś zakupów jako konsument, Dometic jest obowiązany do udzielenia odpowiedzi na Twoją reklamację w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania. Jeśli Dometic nie udzieli odpowiedzi na reklamację we wskazanym terminie, uważa się, że uznał reklamację. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona na trwałym nośniku.

8 Ograniczenie odpowiedzialności, siła wyższa

8.1 Jeśli nie zamówiłeś Produktów jako konsument, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, całkowita odpowiedzialność Dometic w odniesieniu do każdego pojedynczego zamówienia jest ograniczona do wysokości ceny jaka została zapłacona na rzecz Dometic w związku z tym zamówieniem. Dometic nie będzie w takich okolicznościach odpowiedzialne za pośrednie szkody czy straty i nie przyjmuje na siebie odpowiedzialności za: (a) niewłaściwą instalację, montaż, konserwację, użytkowanie, naprawianie lub udoskonalanie Produktów przez Ciebie lub osoby trzecie, lub (b) wykorzystanie części zamiennych inne niż oryginalne części zamienne dostarczone przez Dometic w związku z instalacją, montażem, konserwacją, naprawianiem lub innymi czynnościami; lub (c) naturalnym zużyciem Produktu związanym z jego użytkowaniem zgodnym z jego przeznaczeniem. W takich sytuacjach, Ty lub odpowiednio osoba trzecia poniesiecie wszelkie koszty z tym związane.

Należy wskazać, że używanie, instalacja oraz konserwacja Produktów, która nie jest przeprowadzona we właściwy sposób, zgodnie z instrukcjami dostarczonymi przez Dometic lub innymi informacjami dotyczącymi użytkowania może spowodować obrażenia ciała oraz szkody materialne.

8.2 Ograniczenie odpowiedzialności wskazane w Ust. 8.1 powyżej nie ma zastosowania w sytuacji dopuszczenia się przez Dometic oszustwa, rażącego niedbalstwa lub umyślnego wprowadzenia w błąd. Dodatkowo, żadne postanowienia niniejszego Regulaminu nie wykluczają ustawowych praw konsumentów.

8.3 Dometic nie będzie odpowiedzialne za niewykonanie zobowiązań lub opóźnienie w wykonaniu zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu, jeśli będzie to związane ze zdarzeniami będącymi się poza kontrolą Dometic, takich jak siła wyższa, pożary, powodzie, trudne warunki pogodowe, katastrofy, eksplozje, wojny (wypowiedziane lub nie), akty terroryzmu, spory pracownicze (niezależnie od tego czy będą one z udziałem pracowników Dometic), epidemie, działania władz lokalnych lub centralnych lub jakichkolwiek innych właściwych organów, ogólne opóźnienia w transportach oraz inne okoliczności, które mogą być określone jako siła wyższa, zgodnie z obowiązującym prawem.

9 Prawo właściwe; rozwiązywanie sporów

9.1 Oprócz sytuacji, gdy strony inaczej postanowiły w formie pisemnej, niniejszy Regulamin oraz wszelkie umowy zawarte zgodnie z jego postanowieniami, będą podlegały prawu polskiemu. Konwencja Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (ang. CISG) nie obowiązuje.

9.2 Niezależnie od treści ust. 9.1, jeśli jesteś konsumentem, niniejszy Regulamin będzie podlegał prawu miejsca Twojego zamieszkania, a zawarte w nim postanowienia dotyczące wyboru prawa właściwego nie będą mieć zastosowania.

9.3 Jeśli jesteś konsumentem, wszelkie spory, kontrowersje lub roszczenia, które wynikają lub są związane z niniejszym Regulaminem będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla miejsca Twojego zamieszkania. Jako konsument, możesz również skorzystać z europejskiej platformy internetowego rozstrzygania sporów konsumenckich, która jest dostępna pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=PL