SALGSBETINGELSER FOR DOMETIC.COM

1 Generelt

1.1 Disse salgsbetingelser for dometic.com (“Betingelsene“) angir de konkrete betingelsene som gjelder for levering av produkter, herunder også reservedeler, (“Produkter“) som bestilles av bedrifter og/eller forbrukere (“Du/Deg“) via Dometics netthandelssted på dometic.com (“Dometic Online“) for levering i Norge. Ytterligere produkt- og garantiinformasjon (herunder produktspesifikasjoner) finner Du på Domestic Onlines produktside(r).

1.2 Company information (“Dometic”)

Dometic Scandinavia AS

Elveveien 30B

3262 Larvik

Kontaktinformasjon for Kundeservice:

Tel: +47 33 42 84 50

E-post: firmapost@dometic.no

1.3 Ved å krysse av i “Jeg godtar”-boksen når du kommer til “Gå til kassen” og sender bestillingen, godtar og samtykker Du til å være bundet av disse Betingelsene. Det er viktig at du har lest gjennom og forstått Betingelsene før Du foretar Din bestilling. Andre betingelser som er tilgjengelig på Domestic Online, slik som Betingelser for bruk av nettstedet Dometic, samt Personvernerklæring, og Cookie Policy, gjelder også for Din bruk av Dometic Online og Din bestilling. Disse Betingelsene skal ha forrang over eventuelle andre versjoner eller motstridende dokumenter.

1.4 Ved å godta disse Betingelsene bekrefter Du at Du er over 18 år og har rett til å inngå en bindende avtale med Dometic.

1.4 Dometic kan til enhver tid og uten forvarsel endre disse Betingelsene. Den versjonen av Betingelsene som gjelder Din bestilling, vil være den som er tilgjengelig på Dometic Online på det tidspunktet du foretar Din bestilling.

2 Bestilling av Produkter

2.1 Produkter bestilles, og avtale om kjøp av Produkter inngås, i henhold til følgende prosess:

(i) Når Du har valgt hvilke Produkter Du ønsker å kjøpe, foretar du bestillingen ved å gå videre til kassen (“Gå til kassen”). I kassen på Dometic Online veiledes du gjennom en rekke instruksjoner. Du godtar at Din bestilling innebærer en betalingsforpliktelse for de bestilte Produktene. Du godtar også at Din bestilling er et tilbud om å kjøpe Produktene oppgitt i Din bestilling i henhold til disse Betingelsene, og at en bindende avtale mellom Deg og Dometic inngås hvis og når bestillingen godkjennes av Dometic. Dometic gjør sitt beste for å levere alle bestilte Produkter, men vi gjør oppmerksom på at det uavhengig av årsak står Dometic fritt å ikke godkjenne Din bestilling, bl.a. hvis Produktene ikke lenger er tilgjengelig. Dersom Du er forbruker inngås bindende avtale mellom Deg og Dometic når Du har valgt betalingsform og sendt bestillingen. Dometic er ikke bundet av avtalen dersom det har forekommet skrive-, taste- eller lignende feil i bestillingsløsningen i Domestic Online, og Du innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

(ii) Du vil motta en e-post med mottaksbekreftelse og informasjon om de Produktene Du har bestilt. Vi ber Deg ta vare på bestillingsnummer og bestillingsdato for fremtidig referanse. Dersom du er en bedrift er mottaksbekreftelsen bare en bekreftelse på at Dometic har mottatt Din forespørsel, og er ingen ordrebekreftelse eller aksept fra Dometics side. Dersom du er en bedrift kan Du kansellere eller oppdatere bestillingen Din frem til Dometic har sendt Deg en ordrebekreftelse (se neste punkt).

(iii) Når Din bestilling er behandlet av Dometic og Produktet er klart for forsendelse, vil Dometic sende Deg en ordrebekreftelse på e-post.

Den faktiske forsendelsen vil imidlertid først finne sted i henhold til bestemmelsene i punkt 4.3. Hvis et Produkt Du har bestilt ikke er på lager (herunder hvis deler av det bestilte kvantum ikke er på lager), vil Dometic kontakte Deg slik at Du enten kan kansellere bestillingen, eller, hvis Produktet ventes å komme inn igjen, opprettholde bestillingen.

Når Dometic har bekreftet og godkjent bestillingen Din i henhold til ovennevnte betingelser, kan bestillingen ikke endres med mindre Dometic aksepterer det.

Når Dometic har bekreftet og godkjent bestillingen Din i henhold til ovennevnte betingelser, kan bestillingen Din kun kanselleres i henhold til angreretten angitt i punkt 5, eller dersom det foreligger force majeure.

3 Levering

3.1 Dometic skal sørge for transport av Produktene til deg ved å benytte det transportalternativet Du har valgt i kassen.

3.2 Datoene for forsendelse og levering er kun omtrentlige og kan ikke garanteres. Hvis Produktene ikke er tilgjengelig innen den omtrentlige leveringstiden, vil Dometic informere deg om dette via de kontaktopplysningene Du har oppgitt. Hvis Produktene ikke er tilgjengelig i det kvantum Du har bestilt, kan Du velge å motta et mindre kvantum og kansellere resten av bestillingen, eller Du kan kansellere hele bestillingen.

3.3 Eiendomsretten til Produktene går ikke over til Deg før Produktene er betalt fullt ut, uavhengig av leveringsdato for Produktene. Leveransen er fullført når Dometic leverer de bestilte Produktene til den adressen Du har oppgitt. Dersom det ikke er noen til stede på den oppgitte adressen for å ta imot leveransen, vil rimelige tiltak bli gjort for at leveransen skal kunne gjennomføres. Du aksepterer å refundere alle ekstra frakt- og ekspedisjonskostnader Dometic måtte betale som følge av at Du ikke tar imot leveransen i henhold til de avtalte leveringsbetingelsene.

4 Priser, leveringskostnader og betaling

4.1 Prisene som gjelder de bestilte Produktene, er oppgitt på Dometic Online slik det er bekreftet i ordrebekreftelsen. Alle priser på Dometic Online er oppgitt i lokal valuta, inkl. mva (hvis relevant), men ekskl. frakt- og ekspedisjonskostnader. Disse vil bli lagt til varene og spesifisert før Du godtar disse Betingelsene.

4.2 Selv om Dometic gjør sitt beste for å sikre at alle priser på Dometic Online er korrekte, kan det forekomme feil (f.eks. av tekniske grunner slik som nettverksfeil, overføringsfeil osv.) Dersom Dometic oppdager en feil i prisen på de Produktene du har bestilt, vil Dometic informere Deg så snart som mulig og gi Deg valget mellom å bekrefte bestillingen Din til korrekt pris eller kansellere bestillingen.

4.3 Tilgjengelige betalingsmåter vises i kassen når du foretar din bestilling på Dometic Online. Ditt kreditt- eller debetkort blir belastet og bankoverføringen effektuert når bestillingen Din er godkjent. Produktene sendes så snart kortet Ditt er belastet eller betalingen er mottatt.

4.4 Ved å sende en bestilling via Dometic Online, bekrefter Du at de betalingsopplysningene Du har oppgitt i Din bestilling, er gyldige og korrekte, og at Du har rett til å bruke kreditt- eller debetkortet for å foreta betalingen.

5 Angrerett for forbrukere

5.1 Hvis Du bestiller Produktene i egenskap av å være forbruker (i henhold til gjeldende forbrukerlovgivning) har Du når som helst opp til 14 dager etter at Du mottok Produktet, og uten å oppgi noen grunn, rett til å trekke Din bestilling tilbake. For å utøve angreretten må Du informere oss om Din beslutning gjennom en klar, skriftlig melding. For å oppfylle angrefristen må Du sende en skriftlig melding om bruk av angrerett til Dometics kundeservice (se kontaktinformasjon under punkt 1.2 over) senest den 14. dagen etter at du mottok Produktet. Du kan benytte det vedlagte angrerettskjemaet, men det er ikke obligatorisk. Senest innen 14 dager etter at Du har meldt fra om at Du angrer deg må du sende Produktet til Dometic. Du vil få ytterligere informasjon om fremgangsmåten for retur fra Dometics kundeservice..

5.2 Dersom betaling har funnet sted, skal Dometic refundere beløpet senest 14 dager etter mottak av Din melding om bruk av angrerett. Dometic skal i den grad det er mulig, benytte samme betalingsmåte som Du benyttet ved betaling. Du vil imidlertid ikke få refundert kostnadene forbundet med retur av Produktet til Dometic. Hvis mulig skal Produktene returneres i originalemballasjen. Hvis dette ikke er mulig, må Du sørge for at Produktene er forsvarlig pakket for returtransporten.

5.3 Hvis det har skjedd en forringelse av verdien til et av de returnerte Produktene og dette skyldes anvendelse av Produktet utover det som er nødvendig for å undersøke Produktet, har Dometic rett til å gjøre fradrag i refusjonsbeløpet tilsvarende Produktets verdiforringelse.

6 Inspeksjon, installasjon og bruk

6.1 Ved mottak av Produktet må Du omgående undersøke Produktet for å kontrollere at det ikke har blitt skadet under transporten, og at det ikke har noen åpenbare feil eller mangler. Enhver slik feil eller mangel må meldes til Dometics kundeservice uten unødig opphold, men ikke senere enn to (2) måneder etter at feilen eller mangelen er oppdaget.

6.2 Du er ansvarlig for at Produktene Du har kjøpt via Dometic Online, installeres og brukes korrekt. For å få riktig veiledning må Du alltid lese og følge alle instruksjoner som er gitt på Produktenes emballasje og i den relevante bruker-/produktmanualen og installasjonshåndboken som følger med Produktene, og som Du også kan finne på http://manuals.dometic.com/.

6.3 Reservedeler som Du har kjøpt via Dometic Online, skal alltid installeres og brukes i henhold til den relevante brukermanualen og installasjonshåndboken som gjelder for det Produktet Du skal installere og bruke reservedelene i.

7 Lovfestede forbrukerrettigheter og garantier

7.1 Som forbruker har Du lovfestede rettigheter i opptil to år (eller fem år dersom Produktene er ment å vare “vesentlig lenger) dersom Produktene Du mottar ikke er i samsvar med de avtalte produktspesifikasjonene, herunder disse Betingelsene. Det betyr at Du har rett til å reklamere dersom det er feil eller mangler ved Produktene Du mottar, forutsatt at disse feil eller mangler forelå på kjøpstidspunktet, men kanskje først viste seg senere. Dometic er imidlertid ikke ansvarlig for feil eller mangler som skyldes hendelser angitt i punkt 8.1. Dersom Du ønsker å benytte din rett til å reklamere på et mangelfullt Produkt, må Du varsle Dometics kundeservice så snart Du oppdager feilen eller mangelen. Du må reklamere innen rimelig tid etter at du oppdaget eller burde ha oppdaget feilen eller mangelen.

7.2 Produktene kan også være omfattet av en produsentgaranti i henhold til de betingelser som fremgår av garantikortet som eventuelt følger med Produktet.

7.3 Med unntak av ovenstående og i den grad gjeldende lovgivning tillater det, fraskriver Dometic seg enhver garanti, implisitt eller eksplisitt, herunder implisitte garantier for salgbarhet, tilfredsstillende kvalitet, egnethet og for et bestemt formål og pålitelighet eller tilgjengelighet.

8 Ansvarsbegrensning; Force Majeure

8.1 Dometics samlede ansvar hva gjelder en enkelt bestilling under disse Betingelsene skal være begrenset til den prisen Du har betalt til Dometic i forbindelse med den aktuelle bestillingen. Dometic skal ikke under noen omstendigheter være ansvarlig for indirekte, særskilte, uforutsette skader eller følgeskader eller –tap, eller påta seg ansvar for krav som følge av (a) feilaktig installasjon, montering, vedlikehold, bruk, reparasjon eller utbedring av Produktene utført av Deg eller en tredjepart; eller (b) bruk av reservedeler som ikke er originale reservedeler levert av Dometic i forbindelse med montering, vedlikehold, reparasjon eller annet; eller (c) normal slitasje. I slike tilfeller skal Du eller den aktuelle tredjepart bære alle kostnader.

Merk at bruk, installasjon eller vedlikehold av Produktet som ikke utføres på riktig måte i henhold til Dometics instruksjoner eller brukermanualer, kan føre til personskader og skader på produktet.

8.2 Ansvarsbegrensningen i punkt 8.1 gjelder ikke ved bedrageri, vesentlig mislighold eller forsettlig forsømmelse fra Dometics side. I tillegg skal ikke noe i disse Betingelsene på noen måte innskrenke forbrukernes lovfestede rettigheter.

8.3 Dometic er ikke være ansvarlig for unnlatelse av å oppfylle, eller for forsinket oppfyllelse av, noen av sine forpliktelser i henhold til disse Betingelsene på grunn av forhold som ligger utenfor Dometics rimelige kontroll, herunder force majeure, brann, oversvømmelse, ekstremvær, katastrofer, eksplosjoner, krig (uansett om krig er erklært eller ikke), terrorhandlinger, arbeidskonflikter (uansett om Dometics ansatte er involvert eller ikke), epidemier eller handlinger av lokale eller sentrale myndigheter eller andre kompetente myndigheter, generell transportforsinkelse, samt andre tilfeller av force majeure i henhold til gjeldende lovgiving.

9 Lovvalg og tvisteløsning

9.1 Med mindre annet er skriftlig avtalt skal disse Betingelsene og enhver avtale som er inngått i henhold til dem, være underlagt norsk lov. FNs konvensjon om kontrakter (the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG)) og bestemmelsene vedrørende mangler og utbedring i den norske kjøpsloven skal ikke gjelde.

9.2 Uavhengig av punkt 9.1 skal disse Betingelsene, dersom Du er forbruker, reguleres av lovene i den jurisdiksjonen der Du er bosatt.

9.3 Enhver tvist, uoverensstemmelse eller krav som oppstår som følge av eller i forbindelse med disse Betingelsene, eller ethvert mislighold, opphør eller ugyldighet av Betingelsene skal løses ved voldgift i henhold til lov om voldgift. Voldgiftssaken skal føres i Oslo, Norge, på engelsk. Alle voldgiftsforhandlinger, herunder all informasjon som utleveres og enhver avgjørelse eller dom som avsies, skal være underlagt taushetsplikt.

9.4 Uten hensyn til punkt 9.3 skal, dersom du er forbruker, alle tvister, uoverensstemmelser eller krav som oppstår som følge av eller i forbindelse med disse Betingelsene, løses av domstolene i den jurisdiksjon der Du er bosatt. Du kan også inngi klage til Forbrukerrådet, eller til EUs online-tvisteløsning.