HANDELSBETINGELSER FOR DOMETIC.COM 

 

1 Indledning  

1.1 Disse handelsbetingelser dometic.com (“Handelsbetingelserne“) fastsætter de specifikke vilkår og betingelser, der gælder for salg af produkter inklusiv reservedele (“Produkter“), bestilt af virksomheder og/eller forbrugere (“du” eller “dig“) på dometic.com (“Dometic Online”) til levering i Danmark. Yderligere information om produkter og garantier (herunder produktspecifikationer) kan findes på Dometic Onlines produktside(r). 

1.2 Oplysninger om selskabet (“Dometic“) 

Dometic Denmark A/S 

Nordensvej 15, Taulov 

7000 Fredericia 

Tlf.: +45 7558 5966 

E-mail: info@dometic.dk  

1.3 Ved at klikke “Accepter” under betalingsprocessen og afgive ordren accepterer du Handelsbetingelserne. Vær derfor sikker på, at du har læst og forstået Handelsbetingelserne, før du afgiver din ordre. Din ordre og din brug af Dometic Online er også underlagt andre vilkår, eksempelvis Vilkår og Betingelser for brug af Dometics websitePrivatlivspolitik og Cookiepolitik, som alle kan ses på Dometic Online. Disse Handelsbetingelser har forrang over eventuelle andre versioner eller modstridende dokumenter. 

1.4 Ved at acceptere disse Handelsbetingelser bekræfter du, at du er fyldt 18 år og myndig til at indgå en bindende aftale med Dometic. 

1.4 Dometic forbeholder sig retten til når som helst at ændre Handelsbetingelserne uden forudgående varsel til dig herom. Den version af Handelsbetingelserne, der er gældende for din ordre, er den, der var tilgængelig på Dometic Online på tidspunktet for ordreafgivelsen.   

2 Bestilling af Produkter 

2.1 Processen for bestilling af Produkter og indgåelse af købsaftale er som følger: 

(i) Når du har valgt Produkterne, går du til kassen for at afgive din ordre. Det er en betingelse for afgivelse af ordren, at du accepterer Handelsbetingelserne. Du vil blive guidet gennem betalingen ved hjælp af en række instruktioner på Dometic Online. Du accepterer, at du ved afgivelse af ordren forpligter dig til at betale for de bestilte Produkter. Når du har afgivet ordren, er der indgået en bindende aftale om køb af det/de valgte Produkter mellem dig og Dometic 

 (ii) Du vil pr. mail modtage en ordrebekræftelse med angivelse af, hvilke Produkter du har købt. Notér venligst ordrenummer og -dato til fremtidig brug. I forhold til den faktiske afsendelse af Produkterne henvises til pkt. 4.3 nedenfor.  

(iii)  

Så snart du har afgivet din ordre kan den ikke ændres, medmindre Dometic accepterer dette. Din ordre kan heller ikke annulleres, bortset fra ved udøvelse af fortrydelsesretten, jf. pkt. 5, eller i tilfælde af force majeure. 

3 Levering 

3.1 Dometic sender Produkterne til dig ved anvendelse af den forsendelsesmåde, du har valgt i forbindelse med bestilling af din ordre. 

3.2 Datoer for forsendelse og levering er estimerede og kan ikke garanteres. Hvis Produkterne ikke er på lager til levering inden for de estimerede leveringstidspunkter, vil Dometic meddele dig dette ved anvendelse af de kontaktoplysninger, du har angivet. Hvis der ikke er nok af Produkterne på lager til at opfylde din ordre, kan du enten acceptere at modtage et mindre antal og annullere resten af ordren eller annullere hele ordren. 

3.3 Ejerskab af Produkterne overgår først til dig, når betaling er sket fuldt ud, uanset hvornår Produkterne måtte være leveret. Levering er sket, når Dometic leverer de bestilte Produkter til den adresse, du har angivet. Træffes der ingen på adressen, vil der blive gjort yderligere, rimelige forsøg på at levere. Du accepterer, at kompensere Dometic for eventuelle yderligere forsendelses- og/eller håndteringsomkostninger som følge af din manglende modtagelse af Produkterne i overensstemmelse med de aftalte leveringsbetingelser. 

4 Priser, leveringsomkostninger og betaling 

4.1 Priserne på de bestilte Produkter kan ses på Dometic Online og er også bekræftet på ordrebekræftelsen. Alle priser er anført i Dometic Onlines lokale valuta, inklusive moms (hvis momspligt), men eksklusive udgifter til forsendelse og håndtering (disse tilføjes til prisen for Produkterne og specificeres i købsoversigten inden Handelsbetingelserne godkendes).  

4.3 Under betalingsprocessen på Dometic Online vil du få vist de forskellige betalingsmetoder, du kan vælge mellem. Beløbet vil blive trukket på dit kort, hhv. hævet på din konto, når din ordre afsendes. 

4.4 Ved at afgive en ordre på Dometic Online bekræfter du, at betalingsoplysningerne på ordren er gyldige og korrekte, og at du er berettiget til at anvende det pågældende betalingskort. 

5 Fortrydelsesret for forbrugere 

5.1 Hvis du afgiver din ordre som forbruger (iht. gældende forbrugerlovgivning), har du 14 dages fortrydelsesret, regnet fra tidspunktet for din modtagelse af Produktet. Du modtager sammen med ordrebekræftelsen for ordren en blanket, som du skal udfylde og sende til os, hvis du ønsker at fortryde købet. Du kan også udøve fortrydelsesretten ved at sende os klar, skriftlig meddelelse herom. Meddelelse om udøvelse af fortrydelsesretten skal sendes til Dometics kundeservice senest 14 dage fra modtagelse af Produktet. Du kan også kontakte Dometics kundeservice for nærmere oplysninger om returnering.  

5.2 Har du allerede indbetalt et beløb, vil dette blive tilbagebetalt af Dometic senest 14 dage fra modtagelse af din meddelelse om udøvelse af fortrydelsesretten, hvis muligt ved brug af samme betalingsmetode, som du anvendte ved betaling. Dine omkostninger til returforsendelse af Produktet refunderes dog ikke. Hvis muligt, skal Produkterne returneres i original emballage. Er dette ikke muligt, skal du sikre, at Produkterne indpakkes forsvarligt til returforsendelse. 

5.3 Hvis et returneret Produkt findes at have undergået en værdiforringelse, som kan tilskrives, at Produktet har været brugt, ud over hvad der har været nødvendigt for at kunne inspicere Produktet, er Dometic berettiget til at modregne denne værdiforringelse i en eventuel tilbagebetaling eller refusion til dig.  

6 Inspektion, installation og brug 

6.1 Så snart du modtager Produktet, skal du inspicere det og kontrollere, at det ikke har lidt skade under forsendelsen til dig, og at det ikke har åbenbare fejl eller mangler. Hvis du konstaterer skader, fejl eller mangler, skal du hurtigst muligt og senest fem (5) arbejdsdage fra modtagelse underrette Dometics kundeservice herom. 

6.2 Du er selv ansvarlig for korrekt installation og brug af de Produkter, du køber på Dometic Online. Du skal i den forbindelse altid læse og følge eventuelle instruktioner på pakken og de relevante bruger-/produktmanualer og installationsvejledninger, der er vedlagt Produktet, og som også kan ses på http://manuals.dometic.com/.  

6.3 Reservedele købt på Dometic Online skal altid installeres og anvendes i overensstemmelse med brugermanualen og installationsvejledningen for det Produkt, som reservedelene er købt til. 

7 Lovbestemte forbrugerrettigheder og garantier 

7.1 Hvis du er forbruger, har du i op til tre år nogle lovbestemte rettigheder, hvis Produkterne ikke lever op til de aftalte produktspecifikationer, herunder disse Handelsbetingelser. Det betyder, at du kan reklamere over fejl eller mangler ved et Produkt, som var til stede på købstidspunktet, men som først viste sig senere, jf. dog pkt. 8.1.  Ønsker du at reklamere over et Produkt, skal du underrette Dometics kundeservice herom, så snart du opdager fejlen/manglen. Din reklamation skal foretages inden for rimelig tid efter, at du blev – eller burde være blevet – opmærksom på fejlen/manglen. 

7.2 Produkterne kan også være omfattet af garanti fra forhandlerens side, jf. et eventuelt medfølgende garantiindlæg. En sådan garanti påvirker ikke din ret til at reklamere i henhold til pkt. 7.1. 

7.3 Bortset fra ovenfor anførte og i det omfang det er tilladt efter gældende lovgivningen fraskriver Dometic sig alle eksplicitte og implicitte garantierhvilket omfatter, men ikke begrænset til, implicitte indeståelser for salgbarhed, tilfredsstillende kvalitet, egnethed til noget bestemt formål, pålidelighed og tilgængelighed. 

8 Ansvarsbegrænsning og force majeure 

8.1 Dometics samlede hæftelse i henhold til disse Handelsbetingelser er i forhold til hver enkelt købsordre begrænset til det beløb, du har betalt Dometic i medfør af den pågældende ordre. Dometic er under ingen omstændigheder ansvarlig for indirekte, konkret dokumenteret eller hændeligt tab eller skade, eller for følgetab eller -skade, ligesom Dometic heller ikke hæfter i tilfælde af krav som følge af (a) forkert installation, samling, montering, vedligeholdelse, brug, reparation eller justeringer af Produkter foretaget af dig eller af tredjemand; (b) brug af andre reservedele end originale reservedele leveret af Dometic i forbindelse med samling, montering, vedligeholdelse, reparation eller andet eller (c) almindelig slitage, idet alle omkostninger i den forbindelse påhviler dig, hhv. pågældende tredjemand.  

NB! Hvis Produktet ikke bruges, installeres eller vedligeholdes i overensstemmelse med Dometics anvisninger eller brugermanualer, kan det medføre risiko for person- og/eller produktskade. 

8.2 Den i pkt. 8.1 anførte ansvarsbegrænsning gælder ikke i tilfælde af svig eller grov eller forsætlig uagtsomhed fra Domestics side. Desuden er der intet i disse Handelsbetingelser, der kan eller skal begrænse dine lovbestemte rettigheder som forbruger. 

8.3 Dometic er ikke ansvarlig for manglende eller forsinket opfyldelse af sine forpligtelser i henhold til disse Handelsbetingelser, hvor dette skyldes begivenheder uden for Dometics rimelige kontrol, herunder, men ikke begrænset hertil, naturkatastrofer, brand, oversvømmelse, ekstreme vejrforhold, katastrofer, eksplosioner, krig (uanset om der foreligger krigserklæring eller ej), terrorisme, kollektiv konflikt (uanset om Dometics medarbejdere er omfattet eller ej), epidemier eller handlinger foretaget af lokale, centrale eller andre kompetente myndigheder, generel transportforsinkelse eller anden force majeure-begivenhed i henhold til gældende lov. 

9 Lovvalg og tvistløsning 

9.1 Medmindre andet er skriftligt aftalt, er disse Handelsbetingelser samt enhver kontrakt indgået i medfør heraf underlagt svensk ret, dog med undtagelse af svensk rets internationale privatretlige regler. Den Internationale Købelov (CISG) og de i den svenske købelov (1990:931) fastlagte bestemmelser vedrørende fejl og mangler og beføjelser finder ikke anvendelse.  

9.2 Uanset pkt. 9.1 gælder, hvis du er forbruger, at disse Handelsbetingelser er underlagt lovgivningen i det land, du er bosiddende i, dog med undtagelse af dennes internationale privatretlige regler. 

9.3 Enhver tvist, kontrovers eller krav, der måtte opstå i forbindelse med disse Handelsbetingelser eller deres misligholdelse, ophør eller ugyldighed, skal afgøres ved voldgift i overensstemmelse med det svenske handelshammers Regler for fremskyndet behandling af voldgiftssager. Voldgiftssagen skal finde sted i Stockholm, Sverige. Voldgiftsbehandlingen skal foregå på engelsk. Voldgiftsbehandlingen, herunder alle i forbindelse dermed fremlagte oplysninger såvel som enhver afgørelse eller kendelse, er fortrolig. 

9.4 Uanset pkt. 9.3 gælder, hvis du er forbruger, at enhver tvist, kontrovers eller krav, der måtte opstå som følge af eller i forbindelse med disse Handelsbetingelser, skal afgøres endeligt ved domstolene i det land, du er bosiddende i.  

  1. Klageadgang 

Hvis du vil klage over dit køb skal du rette henvendelse til vores kundeservice på +45 7558 5966 eller på info@dometic.dk Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning sammen, kan du indgive en klage til Center for Klageløsning og Forbrugerklagenævnet:  

Nævnenes Hus 
Toldboden 2 
8800 Viborg 

Du kan klage via Klageportalen for Nævnenes Hus herhttps://naevneneshus.dk/ 

EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her:  http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail adresse info@dometic.dk . 

Du kan også kontakte det svenske forbrugerklagenævn (Allmänna reklamationsnämnden) på www.arn.se. Allmänna reklamationsnämnden er en godkendt alternativ konfliktløsningsmyndighed og opfylder kravene i Direktiv 2013/11/EU om alternativ tvistbilæggelse i forbindelse med tvister på forbrugerområdet.